Правила и регламенты

 

 «Затверджую»: Директор ТОВ  ВКФ «Запорожэлектронснаб»___________ Солопко О.М.       «31» січня 2012 р. ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ,ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТУ)

Клієнт – суб’єкт господарювання або фізична особа, яка виявила бажання оформити договірні відносини з Підприємством та отримувати Послуги.

Провайдер програмної послуги – ТОВ  ВКФ «Запорожелектронснаб» , зареєстроване в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій 28.09.2006 р. згідно з рішенням НКРЗ № 384.

Телекомунікаційна послуга (Послуга) – продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб Абонентів у сфері телекомунікацій. Невід’ємною і складовою частиною Послуги є Включені сервіси.

Абонент – споживач Послуг (суб’єкт господарювання або фізична особа), який отримує їх на умовах, визначених у Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг (далі – Правила), чинних Тарифах, Переліку телепрограм, що включені до певного Пакета, та інших документів, що регулюють індивідуальні умови надання та отримання  послуг  Провайдера.

Згода Абонента (споживача) – волевиявлення, виражене Абонентом у будь-який спосіб, у тому числі вчинення ним дій, які можуть бути зафіксовані обладнанням провайдера (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору тощо).

Повідомлення Абонента (споживача) – повідомлення, що надсилається Абонентові у будь-якій формі.

Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для комутації, маршрутизації, передачі та/або прийому знаків, сигналів, зображень та звуків або будь-яких повідомлень, а також програм радіо та телебачення з використанням штучно створеного направляючого середовища (дротовими, оптичними системами між кінцевим обладнанням).

Технічні умови – наявність технічних засобів комунікацій та інших ресурсів Телекомунікаційної мережі, які необхідні для технічної можливості надання Послуг(и) Абоненту.

Технічне обслуговування – комплекс заходів, що вживаються Провайдером або третіми особами для забезпечення робочого стану Телекомунікаційної мережі.

Абонентське відгалуження – ділянка кабельної мережі, яка з’єднує обладнання Абонента (телевізійний приймач, комп’ютер чи інше обладнання) з точкою підключення до Телекомунікаційної мережі. Абонентське відгалуження є власністю Абонента.

Місце надання Послуги – визначена Абонентом і зафіксована у Протоколі замовлених послуг та обладнання/Договорі адреса, за якою він хоче отримувати Послуги.

Протокол замовлених послуг та обладнання (для Абонентів-фізичних осіб), Договір надання телекомунікаційних послуг (далі – Договір для Абонентів-суб’єктів господарювання) – документ, який визначає індивідуальні умови надання та отримання Послуг відповідно до цих Правил, чинних Тарифів, Переліку програм, що включені до певного Пакета телепрограм, та інших документів, що регулюють умови надання та отримання Послуг.

Невід’ємною частиною Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору є затверджені директором Провайдера документи, які регламентують порядок, умови надання та отримання Послуг, додаткових послуг та пакетів, сервісних послуг і є обов’язковими для ознайомлення та виконання Абонентом, зокрема:

 • Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг;
 • Загальна інформація про Послугу доступу до телепрограм;
 •  Загальна інформація про Послугу доступу до Інтернету;
 • Загальна інформація про Послугу ТБ+Інтернет; !!!
 •  Перелік програм, що входять до певного Пакета телепрограм;
 •  Правила надання та отримання обладнання та картки авторизації для користування Послугами;
 •  Регламенти Акцій (якщо Послуга(и) замовляються на умовах акції);
 • Тарифи на Плани Підписки Послуги доступу до пакетів телепрограм, інтернет-пакети Послуги доступу до Інтернету, Пакети Послуги «ТБ+Інтернет» додаткові послуги та пакети;
 • Прейскурант на обладнання, матеріали та сервісні послуги.

Контактна електронна адреса – адреса, що надається Абоненту Провайдером згідно з Правилами надання та користування поштовим сервісом та/або інша електронна адреса , що зафіксована у Протоколі замовлених послуг та обладнання /Договорі, або заявлена Абонентом  як контактна.

Абонентна плата – фіксований платіж, який Провайдер встановлює для Абонента за доступ до Послуг на постійній основі протягом календарного місяця незалежно від факту їх споживання.

Послуга доступу до пакетів телепрограм Телекомунікаційна послуга, змістом якої є надання Абоненту доступу (можливості перегляду) до Пакетів телепрограм за Місцем надання послуги із використанням Телекомунікаційної мережі *.

* За наявності Технічної можливості (залежно від Місця надання Послуги) Послуга доступу до пакетів телепрограм передбачає можливість отримання певної кількості телепрограм в аналоговому форматі, сформованих у відповідному Пакеті.

Послуга доступу до пакетів телепрограм за IP протоколом Телекомунікаційна послуга, змістом якої є надання Абоненту доступу (можливості перегляду через телевізійний приймач) до Пакетів телепрограм на основі технології передачі відеоданих за протоколом IP з використанням Телекомунікаційних мереж, що належать провайдеру програмної послуги  зазначеному у п. 8.12.2 і п. 8.12.3 чи іншим операторам телекомунікацій.

Послуга доступу до Інтернету Телекомунікаційна послуга, змістом якої є надання Абоненту за Місцем надання послуги доступу (можливості використовувати) до інформаційних і комунікаційних ресурсів світової мережі Інтернет, включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.

Послуга ТБ+Інтернет – послуга доступу до пакетів телепрограм та доступу до Інтернету, з єдиною тарифікацією та управлінням.

Включені сервіси – послуги та роботи, які є невід’ємною складовою частиною Послуги, зокрема:

 • сервіси технічного доступу – сервіси, що забезпечують працездатність Телекомунікаційної мережі та доступ Абонента до Послуг;
 • інформаційні сервіси – інформування Абонентів про Послуги, Правила та зміни в них, Тарифи Провайдера, стан Особового рахунку та необхідність його поповнення, надання допомоги з питань щодо користування Послугами, додатковими послугами та пакетами, сервісними послугами;
 • адміністративні сервіси – формування та ведення облікових записів про Абонента та спожитих ним Послуг, супровід запитів від Абонента щодо додаткових послуг та пакетів, моніторинг та контроль якості надання Послуг.

Додаткові послуги та пакети – послуги, що надаються Провайдером на замовлення Абонента додатково до Послуги на платній основі згідно з чинними Тарифами.

Сервісні послуги – послуги чи роботи, які не є телекомунікаційними і можуть надаватися Провайдером на замовлення Абонента окремо і незалежно від факту замовлення Послуг, на платній основі згідно з чинним Прейскурантом.

Тарифи – документ, у якому наводиться перелік, опис, правила тарифікації та вартість Абонентної плати на Плани Підписки Послуги доступу до пакетів телепрограм, інтернет-пакети Послуги доступу до Інтернету, Пакети Послуги «ТБ+Інтернет» і додаткових послуг та пакетів що надаються Провайдером (далі – Тарифи).

Прейскурант – документ, у якому наводиться перелік, опис та вартість обладнання, матеріалів та сервісних послуг, що надаються Провайдером.

Пакет телепрограм – сукупність телепрограм (радіопрограм), кількість і перелік яких визначається Провайдером і доступ до яких надається як до одного цілого.

План Підписки – сукупність обраних Абонентом Пакетів телепрограм.

Інтернет-пакет – сукупність згрупованих Підприємством параметрів Послуги доступу до Інтернету, що включає порядок тарифікації, швидкість та обсяг інформації (трафік)

Пакет послуги ТБ+Інтернет – сукупність обраних Абонентом Пакетів телепрограм та інтернет-пакета, що мають єдину вартість.

Припинення надання послуг – остаточне припинення надання послуг за ініціативи Провайдера чи Абонента

Тимчасове припинення надання послуг – припинення надання послуг з ініціативи Провайдера або за заявою Абонента на період та у випадках, передбачених Договором та/або Правилами, із забезпеченням технічної можливості поновлення їх надання.

Скорочення переліку послуг (Обмеження надання послуг) – скорочення кількості телепрограм чи швидкості передачі інформації.

Трафік – обсяг інформації, що пройшов    через комп’ютерний пристрій Абонента за умови отримання Послуги доступу до Інтернет за технологією Ethernet.

Рахунок (для суб’єктів господарювання – Рахунок-фактура) – розрахунковий документ, де зазначено суму платежу за надання Послуг, додаткових послуг та пакетів/сервісних послуг згідно з чинними Тарифами/Прейскурантом.

Білінг – програмно-апаратний комплекс, призначений для автоматизованого кількісного і вартісного обліку наданих Абоненту Послуг, додаткових послуг та пакетів/сервісних послуг відповідно до Тарифів/Прейскуранту, чинних на момент їх надання.

Особовий рахунок (ОР) абонента – персональний рахунок, який Провайдер відкриває в Білінгу для Абонентів і на якому ведеться кількісний та вартісний облік усіх наданих Абоненту Послуг, додаткових послуг та пакетів/сервісних послуг, а також облік платежів Абонента. Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг (послуги доступу до пакетів телепрограм, послуги доступу до Інтернету, послуги ТБ+Інтернет)

Сальдо – різниця між надходженням коштів від Абонента і видатком коштів (нарахуванням коштів) за Послуги, додаткові послуги та пакет/сервісні послуги, відповідно до чинних Тарифів/Прейскуранту та цих Правил. Додатне сальдо – перевищення надходження коштів над видатком на ОР. Від’ємне сальдо – перевищення видатку коштів над надходженням на ОР.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Кінцеве обладнання – обладнання, що забезпечує можливість отримання Послуг ( ТВ-тюнер для отримання доступу до пакетів телепрограм у цифровому форматі, IP-тюнер для отримання послуги доступу до телепрограмм за IP протоколом).

Картка авторизації – пластикова картка з унікальним номером, що забезпечує доступ до замовлених Абонентом Пакетів телепрограм у цифровому форматі.

I. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ .

1.1. Інформацію про можливість підключення, про Послуги, додаткові послуги та пакети, сервісні послуги, Правила їх надання та отримання, чинні Тарифи/Прейскурант Абонент/Клієнт може отримати самостійно на сайті за адресою: www.zes.zp.ua

1.2. Для підключення до Послуги Клієнта-суб’єкта господарювання Провайдер  здійснює обстеження майбутнього Місця надання Послуги для попередньої оцінки необхідних робіт і матеріалів, калькуляції їх вартості.

1.3. Підключення до Послуги можливе лише за наявності Технічних умов: Місце надання Послуги має знаходитись у межах покриття Телекомунікаційної мережі та Абонентське відгалуження має відповідати вимогам   Провайдера.

1.4. За відсутності Технічних умов для підключення та надання Послуги Провайдер інформує Клієнта про необхідні заходи, які можуть бути здійснені Провайдером або Клієнтом для їх створення.

1.5. За наявності Технічних умов для підключення та надання Послуги Провайдер узгоджує з Клієнтом дату і час підключення до Послуги, за необхідності формує та надає Клієнту Рахунок на оплату замовлених Послуг, обладнання додаткових послуг та пакетів, сервісних послуг (кошторис заходів для створення Технічних умов при згоді Клієнта їх оплатити) згідно з чинними Тарифами/Прейскурантом, що має бути сплачений протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання.

1.6. Для отримання Послуги доступу до пакетів телепрограм Клієнт повинен мати:

1.6.1. За умови надання/отримання Послуги в аналоговому форматі: телевізійний приймач, що забезпечує прийом телепрограм;

1.6.2. За умови надання/отримання Послуги у цифровому форматі:

 •  телевізійний приймач, що забезпечує прийом телепрограм, і ТВ-тюнер, що відповідає специфікації DVB-C або телевізійний приймач із вбудованим ТВ-тюнером, що відповідає специфікації DVB-C з роз’ємом для САМ-модуля та САМ-модуль;
 • Картку авторизації.

1.6.3. За умови надання/отримання Послуги доступу до пакетів телепрограм за IP протоколом:

телевізійний приймач, що обладнаний спеціальним роз’ємом HDMI та IP-тюнер з підтримкою HLS;

доступ за Місцем надання послуги до ресурсів світової мережі Інтернет за протоколом DHCP, з характеристиками швидкості, що забезпечують якість зображення до обраного Пакету; роутер.

1.6.4. Для отримання Послуги доступу до Інтернету Клієнт повинен мати:

 •  комп’ютер (комп’ютерний пристрій), обладнаний USB-портом або мережною картою Ethernet ІЕЕЕ 802.3 з унікальною мережевою (МАС) адресою, що працює під керуванням операційної системи, в якій реалізовано в повному обсязі сімейство протоколів TCP/IP і підтримується отримання IP-адреси за протоколом DHCP відповідно до документу RFC2131;

1.7. Для оформлення договірних відносин Клієнт має надати документи:

1.7.1. Клієнт-фізична особа:

1) паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення (видається замість паспорта у разі його втрати або особам, які змінюють громадянство), оригінал/копію;

2) довідку про присвоєння ідентифікаційного номера або картку платника податків† (оригінал/копію);

3) для іноземців – документ, який дозволяє ідентифікувати особу (паспорт, посвідчення особи), та додатково документи, що підтверджують законність перебування на території України.

1.7.2. Клієнт-юридична особа (суб‘єкт господарювання):

1) свідоцтво про державну реєстрацію;

2) довідку про внесення до ЄДРПОУ;

3) довідку про взяття на облік платника податків;

4) свідоцтво про реєстрацію платника податку (єдиного податку, ПДВ тощо);

5) довіреність представника (якщо Договір укладається представником юридичної особи);

6) паспорт громадянина України та копію його перших двох сторінок особи, яка підписує Договір.

1.7.3. Клієнт-фізична особа-підприємець (суб‘єкт господарювання):

1) паспорт громадянина України та копію його перших двох сторінок;

2) свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

3) свідоцтво про реєстрацію платника податку (єдиного податку, ПДВ тощо).

1.8. Оформлення договірних відносин з наймачем (орендарем) або співвласником квартири (приміщення) за місцем надання Послуги Провайдер здійснює за умови наявності письмової згоди власника (чи співвласників) квартири (приміщення).

1.9. Провайдер має право відмовити Клієнту в оформленні договірних відносин у разі:

1) невідповідності кінцевого обладнання Клієнта встановленим законодавством вимогам;

2) заборгованості Клієнта/Абонента за раніше надані Послуги, що належним чином підтверджено документально;

3) ненадання необхідних для оформлення договірних відносин документів;

4) відсутності технічної можливості забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі.

1.10. У разі відмови в оформленні договірних відносин Провайдер повідомляє Клієнта про це, з обов’язковим зазначенням її причини:

1) усно, під час замовлення Послуг;

2) в письмовій формі, на письмове звернення Клієнта протягом 20-ти календарних днів.

1.11. Підключення до Послуги може здійснюватись:

1.11.1. Самостійно Клієнтом-фізичною особою, при цьому Провайдер не несе відповідальності за неотримання Послуги та/або якість її надання.

1.11.2. Уповноваженими Провайдера третіми особами (юридичними або фізичними). Провайдер має право надавати їм необхідну для виконання цих робіт інформацію про Клієнта/Абонента. Відповідальність  за якість та  своєчасність підключення до Послуги перед Клієнтом/Абонентом несе Провайдер. Підключення  до послуги здійснюється у присутності Абонента.

1.12. Під час підключення Послуг/и Абонент просить Провайдера встановити/розмістити у будинку необхідне телекомунікаційне обладнання для забезпечення надання послуг/и та надає Підприємству право визначати осіб, які можуть здійснювати встановлення/розміщення телекомунікаційного обладнання у будинку та його обслуговування.

1.13. Під час підключення до Послуги Провайдер надає Абонентові:  §відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 17.12.2010р. №954 у паспортах осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС, органами ДПС робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 •  одну реальну (public) IP-адресу за протоколом DHCP для Послуги доступу до Інтернету

1.14. Клієнт повинен ознайомитися з цими Правилами до підписання Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору. Текст Правил Клієнт може отримати у в абонентському відділі  Провайдера , а також ознайомитися з його змістом на сайті www.zes.zp.ua. У разі необхідності роз’яснення положень цих Правил, умов та правил користування Послугами, додатковими послугами та пакетами, сервісними послугами та обладнанням до підписання Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору Клієнт може звернутися до Провайдера.

 

II. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГОЮ

2.1. Провайдер надає Послугу тільки Абонентам:

2.1.1. Домашнім користувачам (фізичним особам): для індивідуального домашнього користування тільки у житловому фонді за Місцем надання Послуги.

2.1.2.  Бізнес-користувачам (суб’єктам господарювання: фізичним особам-підприємцям і юридичним особам): для користування Абонентом, а також з можливістю публічного користування іншими особами (зокрема, споживачами продукції/Послуг Абонента), якщо це зафіксовано відповідними умовами договірних відносин з Провайдером.

2.2. Абонент не має права, якщо це не передбачено окремим договором з Провайдером:

2.2.1. Використовувати на комерційній основі кінцеве обладнання та/або Абонентське відгалуження для надання Телекомунікаційних послуг третім особам за межами Місця надання Послуги.

2.2.2. Передавати Послуги(у) третім особам.

2.3. Послуга(и) надаються безперервно за умови Додатного сальдо на ОР Абонента.

2.4. Абонент може мати декілька Місць надання Послуги та Абонентських відгалужень, на кожне з яких оформлюється окремий Протокол замовлених послуг та обладнання/Договір.

2.5. За одним Протоколом замовлених послуг та обладнання/Договором Абонент може замовити одну Послугу доступу до Інтернету та/або одну Послугу доступу до пакетів телепрограм, або одну Послугу ТБ+Інтернет. Для отримання доступу до пакетів телепрограм можливе підключення не більше трьох телеприймачів та ТВ-тюнерів.

2.6Абонент має право обрати та замовити один із запропонованих Провайдером Інтернет-пакетів, Планів Підписки/Пакетів/Пакетів послуги ТБ+Інтернет. При цьому їх порядок тарифікації, кількість каналів, швидкість та обсяг інформації зазначено у чинних Тарифах Провайдера, які є невід’ємною частиною Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору.

2.7. Абонент може змінити свій поточний інтернет-пакет/План Підписки/Пакетів/Пакет послуги ТБ+Інтернет лише один раз протягом 30 днів і за обов’язкової умови наявності коштів на його ОР не менше    50 % від Абонентної плати обраного нового інтернет-пакету/Плану Підписки/Пакету.

2.7.1. Абонент-фізична особа:

 •  звернувшись особисто до абонентського відділу Провайдера не менше ніж за 1 (один) день до дати зміни з обов‘язковим наданням документів, що посвідчують особу.

2.7.2. Абонент-суб’єкт господарювання, має подати відповідну заяву на бланку організації з підписом керівника (або іншої уповноваженої особи), який завірено печаткою, до Провайдера через абонентський відділ не менше ніж за 1 (один) день до дати зміни, зазначеної в такій заяві.

2.8.  Надання Послуги доступу до пакетів телепрограм:

2.8.1. Доступ до Пакетів телепрограм здійснюється відповідно до замовленого та оплаченого Абонентом Плану Підписки/Пакету. За відсутності технічної можливості (залежно від Місця надання Послуги) доступ до Пакетів телепрограм у цифровому форматі не надається окремо від Пакету телепрограм в аналоговому форматі, при цьому плата за цей Пакет включається до Абонентної плати за Послугу.

2.8.2. У разі втрати картки авторизації Абонент зобов’язаний проінформувати про це Провайдера і повідомити номер втраченої картки авторизації (PIN-код) (зазначений у Протоколі замовлених послуг та обладнання/Договорі). У цьому випадку втрачена картка авторизації деактивується, тарифікація Послуги припиняється. Нова картка авторизації видається Абоненту після оплати штрафу за втрачену відповідно до чинних Тарифів.

2.8.3. Провайдер має право, і Абонент з цим погоджується:                    1) 1)у будь-який час за своєю ініціативою замінити Абоненту картку авторизації;

2) змінювати кількість і/або перелік телепрограм, що входять до певного Пакета телепрограм, а також кількість Пакетів телепрограм;

3) змінювати план частотного розміщення телепрограм у Телекомунікаційній мережі, характеристики модуляції сигналу;

4) запроваджувати сучасні стандарти (технології), у тому числі технології передачі даних (цифрових потоків), що використовуються для передачі аудіо та відео потоків;

5) припиняти надання Послуги доступу до пакетів телепрограм в аналоговому форматі, припиняти договірні відносини щодо надання Послуги доступу до пакетів телепрограм в аналоговому форматі.

2.9. Надання Послуги доступу до Інтернету:

2.9.1. Абонент є ініціатором з’єднання з інформаційними та комунікаційними ресурсами мережі Інтернет. Час і тривалість з’єднання не обмежені.

2.9.2. Безперервне надання Послуги можливе тільки за наявності унікальної мережної (MAC) адреси на мережному інтерфейсі комп’ютера Абонента.

2.10. Абонент має право обрати та замовити Додаткові послуги та пакети, запропоновані Провайдером, або відмовитися від них, звернувшись за телефоном до абонентського відділу , електронною поштою, факсом,  чи через іншу інтерактивну систему, якщо Абонент- фізична особа. Абонент-суб’єкт господарювання має подати відповідну заяву на бланку організації з підписом керівника (або іншої уповноваженої особи), який завірено печаткою, до Провайдера через абонентський відділ, електронною поштою, факсом.

2.10.1. Замовлення Додаткових послуг і пакетів здійснюється тільки за наявності коштів на ОР Абонента в сумі, достатній для їх оплати.

2.10.2. Надання додаткових послуг:

1) з отримання обладнання ( ТВ-тюнера з карткою авторизації, IP-тюнера) в користування та його повернення Провайдеру регулюється Правилами надання в користування обладнання та картки авторизації.

2.10.2. Текст Правил, вказаних в п. 2.10.2 (п. 1) Абонент може отримати абонентському відділі, а також ознайомитися зі змістом на сайті www.zes.zp.ua. У разі необхідності роз’яснення їх положень, умов та правил користування додатковими послугами та пакетами, до їх замовлення Абонент може звернутися до Провайдера.

III. ПРАВИЛА ОБЛІКУ ТА РОЗРАХУНКІВ

3.1. На підставі підписаного Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору Провайдер  забезпечує реєстрацію Абонента в Білінгу.

3.2. Білінг є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту Послуг і Додаткових послуг та пакетів як в одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості. Абонент погоджується з тим, що під час вирішення спірних питань дані Білінгу Провайдера матимуть перевагу над іншими даними.

3.3. Оплата за Послуги, Додаткові послуги та пакети, сервісні послуги, матеріали та обладнання здійснюється тільки в гривнях відповідно до Тарифів/Прейскуранту, чинних у розрахунковому періоді:

3.3.1. Абонентами-фізичними особами – через банківські установи на розрахунковий рахунок, зазначений у платіжному документі, або через інтерактивні системи електронних платежів, зазначені на сайті www.zes.zp.ua.

3.3.2. Абонентами-суб’єктами господарювання – лише за безготівковим перерахуванням на розрахунковий рахунок Провайдера не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати, вказаної у відповідному Рахунку-фактурі.

3.4. Платежі, що надійшли до Провайдера, вносяться на ОР Абонента на підставі платіжних документів, переданих банківськими установами, або електронних повідомлень про здійснення оплат через електронні системи платежів.

3.5. Провайдер  рекомендує Абоненту здійснювати оплату Абонентної плати, додаткових послуг і пакетів до початку розрахункового періоду до 20-го числа місяця попереднього розрахункового періоду.

У зв’язку з тим, що при проходженні платежів через каси банківських установ виникають затримки до 10-ти днів в ідентифікації платежів Абонентів в  Провайдера, Провайдер рекомендує Абонентам сплачувати рахунки до 20-го числа місяця для того, щоб інформація про платіж була відображена на ОР Абонента до початку розрахункового періоду (до 1-го числа наступного місяця).

3.6. Абонентам-фізичним особам Рахунок на оплату Абонентної плати і додаткових послуг та пакетів (далі – Рахунок) доставляється у поштову скриньку до 10-го числа кожного місяця та/або електронною поштою за контактною електронною адресою з 1-го до 10-го числа місяця.

3.6.1. Бажаний спосіб отримання Рахунку Абонент може зазначити у Протоколі замовлених послуг та обладнання при підключенні або обрати на Порталі абонента.

3.6.2. Якщо Абонентом не було визначено спосіб отримання Рахунку:

1) Абонентам Послуги доступу до пакетів телепрограм Рахунок доставляється у поштову скриньку.

2) Абонентам Послуги доступу до Інтернету  Рахунок доставляється електронною поштою за адресою, зазначеною у Протоколі замовлених послуг та обладнання або за іншою електронною адресою, що надана Абонентом, як контактна.

3.7. Абонентам-суб’єктам господарювання Рахунок-фактура на оплату Абонентної плати (вартості інтернет-пакетів/Плану Підписки) і додаткових послуг та пакетів доставляється у поштову скриньку до 17-го числа кожного місяця або електронною поштою за контактною електронною адресою з 1-го до 10-го числа місяця.

3.8. Перед здійсненням чергової оплати Послуг, додаткових послуг і пакетів Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами їх надання та вартістю. Оплатою Послуг (додаткових послуг і пакетів) Абонент підтверджує, що ознайомився із чинними Тарифами, переліком телепрограм, що входять до певного Пакета, Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг Планами підписки, характеристиками інтернет-пакетів, та надає свою згоду на продовження договірних відносин з Провайдером на умовах, які встановлені Провайдером та є чинними на момент оплати. При не сплаті Послуг (додаткових послуг і пакетів) нарахування коштів за них здійснюється до моменту припинення надання Послуг (додаткових послуг і пакетів) у випадках передбачених цими Правилами.

3.9. Якщо на момент розірвання договірних відносин на ОР Абонента є залишок коштів, то на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента, такий залишок виплачується Абоненту протягом 7 (семи) днів з моменту письмового підтвердження Провайдером факту розірвання договірних відносин.

3.10. Припинення надання Послуги та розірвання договірних відносин не звільняють Абонента від сплати за надані раніше Послуги, сервісні послуги, додаткові послуги та пакети, які Абонент зобов’язаний повністю сплатити за весь період дії Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору.

IV. ОБМЕЖЕННЯ ТА ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

4.1. Абонент має право обмежити надання йому Послуги за власним бажанням на строк до 60 календарних днів один раз на рік, за умови Додатного сальдо на ОР.

4.1.1. Абонент-фізична особа:

звернувшись особисто до абонентського відділу  Провайдера не менше ніж за 1 (один) день до дати зміни з обов‘язковим наданням документів, що посвідчують особу;

4.1.2. Абонент-суб’єкт господарювання має подати відповідну заяву на бланку організації з підписом керівника (або іншої уповноваженої особи), який завірено печаткою, до Провайдера (через абонентський відділ ) не менше ніж за 1 (один) день до дати, зазначеної в такій заяві.

4.2. Абонент має право тимчасово припинити надання йому послуг за власним бажанням надавши Провайдеру  письмову заяву із зазначенням строку припинення Послуги.

4.2.1. Строк тимчасового припинення може бути змінено за умови подання Абонентом окремої заяви.

4.2.2. У період тимчасового припинення надання Послуг Провайдер зберігає ОР Абонента та можливість поновлення надання Послуги.

4.2.3. Тимчасове припинення Послуг оплачується Абонентом відповідно до чинних на момент припинення послуг Тарифів Провайдера                              4.3. Провайдер має право:

4.3.1. Обмежити надання послуг або тимчасово припинити надання Послуг Абонентові та/або відключити Абонентське відгалуження від Телекомунікаційної мережі, за умови від’ємного сальдо на ОР до моменту надходження коштів на ОР Абонента і погашення заборгованості.

4.3.2. Тимчасово припинити надання Послуги Абонентові та розірвати з ним договірні відносини якщо Абонент:

1) завдав або спробував завдати пошкодження базовому обладнанню/програмному забезпеченню Провайдера або користувачам мережі Інтернет шляхом умисного формування блокуючого трафіку, розповсюдження комп’ютерних вірусів, СПАМу та ін. У разі встановлення повторного такого факту Провайдер має право розірвати договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку;

2) поширює інформацію, що ображає честь і гідність інших Абонентів, персоналу Провайдера, працівників інших підприємств під час виконання ними своїх обов’язків з обслуговування Абонента;

3) порушив договірні зобов’язання, ці Правила, Норми користування Мережею (Додаток № 1 до цих Правил);

4) навмисно завдав шкоди іншим особам або здійснив дії, спрямовані на заподіяння такого збитку;

5) здійснив протиправні дії у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку;

6) надавав Послуги третім особам, якщо таке право не передбачено окремим Договором з Провайдером;                                                                                    7) у випадках несанкціонованого втручання Абонента у роботу Телекомунікаційної мережі.

4.3.3. Тимчасово припинити надання Послуги для здійснення Технічного обслуговування. Провайдер не менше ніж за 10 робочих днів інформує Абонента про дату й час тимчасового припинення надання Послуги. Сумарний час тимчасового припинення надання Послуги з цієї причини не має перевищувати 24-х (двадцяти чотирьох) годин на місяць. У разі перевищення цього терміну  Провайдер за письмовою заявою Абонента, здійснює перерахунок і повертає на ОР Абонента кошти, нараховані за надання Послуги за весь час перевищення встановленого терміну тимчасового припинення її надання.

4.4    Для тимчасового припинення надання Послуги доступу до пакетів телепрограм в аналоговому форматі,  Абонент має надати Провайдеру  відповідну заяву. У період тимчасового припинення надання всіх Послуг Абонентське відгалуження відключається від Телекомунікаційної мережі. Повторне підключення Абонентського відгалуження виконується згідно з чинним на момент підключення.

V. ПОНОВЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

5.1. Абонент може  поновити надання йому Послуги (крім випадків, зазначених у п. 4.3.1 і 4.3.2 цих Правил) за наявності коштів на своєму ОР:

5.1.1. Абонент-фізична особа: звернувшись особисто до абонентського відділу не менше ніж за 1 (один) день до дати зміни з обов‘язковим наданням документів, що посвідчують особу;

5.1.2. Абонент (суб’єкт господарювання) має подати відповідну заяву на бланку організації з підписом керівника (або іншої уповноваженої особи), який завірено печаткою, до Провайдера (через абонентський відділ) не менше ніж за 1 (один) день до дати, зазначеної в такій заяві.

5.2. Провайдер має право поновити надання Послуги Абоненту самостійно, якщо термін обмеження надання послуги Послуги, передбачений п. 4.1. цих Правил, перевищує 30 календарних днів.

5.3.Провайдер має право відновити надання послуги після закінчення зазначеного у заяві Абонента строку тимчасового припинення повідомивши про це Абонента.

 

5.4. Провайдер відновлює надання Послуг, обмежених через заборгованість, або тимчасово припинених, протягом 5 (п яти) годин, а у разі відсутності можливості в строк, що не перевищує двох робочих днів після погашення Абонентом заборгованості за надані раніше Послуги. Для прискорення відновлення надання Послуг Абонент може особисто повідомити Провайдера  про суму сплачених коштів, місце, дату оплати та номер розрахункового документа.

5.5. З метою визначення обставин прецедентів, зазначених у п.4.3.2 (ступінь причетності Абонента, наявності/відсутності злого наміру в діях Абонента, величина заподіяного збитку та інших обставин), Провайдер може провести службове розслідування. Рішення про поновлення надання Послуги Абоненту Провайдер приймає тільки за результатами службового розслідування, припинення зазначених дій з боку Абонента та наявності підписаного гарантійного листа від Абонента.

VI. ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

6.1. Провайдер має право припинити надання Послуг Абонентові, у разі припинення відповідно до законодавства дії Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору, в тому числі його дострокового розірвання, або внесення до Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору змін щодо припинення надання однієї чи кількох Послуг, замовлених Абонентом:

1) за письмовою заявою Абонента у строк, що не перевищує семи календарних днів з моменту отримання Провайдером заяви, якщо більший строк не зазначений у заяві;

2) за ініціативою Провайдера, якщо строк тимчасового припинення/обмеження Послуг перевищує три календарні місяці та сальдо на ОР Абонента від’ємне у разі непогашення заборгованості з оплати Послуг у строк, зазначений у попередженні   Провайдера.

 

VII.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Відповідальність Провайдера за надання Послуги Абоненту обмежується точкою підключення Абонентського відгалуження до Телекомунікаційної мережі. Усі інші пристрої (Абонентське відгалуження, телевізійний приймач, комп’ютер,  ТВ-тюнер) не входять до сфери відповідальності Провайдера, за винятком гарантійних зобов’язань на обладнання, продане чи передане Провайдером. Провайдер не здійснює     заземлення будь-якого обладнання Абонента (персонального комп’ютера,   ТВ-тюнера тощо).

7.2. Провайдер не несе відповідальності за неотримання Абонентом Послуг або їх якість у випадках:

1) пошкодження Абонентського відгалуження або обладнання (телевізійного приймача, ТВ-тюнера, комп’ютера) Абонента, а також у випадках шкідливого впливу передавальних (випромінюючих) пристроїв, що використовуються без отримання згоди на їх використання Державної інспекції з електрозв’язку;

2) невідповідності технічних характеристик Абонентського відгалуження вимогам Провайдера, а також у разі, якщо роботи з підключення Абонентського відгалуження були виконані Абонентом самостійно;

3) несанкціонованого втручання Абонента або третіх осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, пошкодження Телекомунікаційної мережі третіми особами.

7.3. При наданні Послуги доступу до пакетів телепрограм:

7.3.1. Провайдер не несе відповідальності:

1) за зміст інформації, що передається за допомогою Телекомунікаційної мережі;

2) за будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій;

3) перед Абонентом, якщо відсутність або низька якість доступу до Послуги є результатом порушення з боку Абонента правил користування ТВ-тюнером або Карткою авторизації;                                                                               4) за якість Послуги і перерву в її наданні у випадках:

 •  перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв’язку або з інших причин, на які Провайдер не має змоги впливати;
 •  нестабільного електропостачання в місці розташування обладнання Телекомунікаційної мережі;
 •  інших аварійних та непередбачених ситуаціях.
 •  відсутності доступу за Місцем надання послуги до ресурсів світової мережі Інтернет з характеристиками швидкості, що забезпечують якість зображення відповідно до обраного Пакету, у разі використання Телекомунікаційної мережі, що не належить оператору телекомунікацій зазначеному у п. 8.12.2 і п. 8.12.3.

7.3.2. Абонент зобов’язується не допускати до перегляду еротичних телепрограм осіб, що не досягли повноліття, в тому числі використовуючи технічну можливість ТВ-тюнера: встановлення «Батьківського замка». Провайдер не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки у разі доступу до перегляду таких телепрограм неповнолітніх осіб.

7.3.3. Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до картки авторизації Абонента Провайдером не гарантується і забезпечується Абонентом самостійно. Провайдер не несе жодної відповідальності і не відшкодовує фінансових збитків Абоненту, яких він може зазнати у разі несанкціонованого використовування картки авторизації іншими особами.

7.4. При наданні Послуги доступу до Інтернету:

7.4.1. Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до комп’ютера Абонента Провайдером  не гарантується і забезпечується Абонентом самостійно.

7.4.2. Провайдер зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів у рамках своєї компетенції для того, щоб Паролі Абонента не стали відомі третім особам, які не мають відношення до обслуговування Абонента.

7.4.3. Провайдер не відшкодовує збитки Абонента, заподіяні йому в результаті використання його Паролів третіми особами через недбале зберігання Абонентом своїх Паролів. Абонент несе повну відповідальність за збереження в таємниці своїх Паролів.

7.4.4. Провайдер не несе відповідальності за якість роботи ліній, каналів і вузлів зв’язку, що надаються іншими організаціями і розташовані за межами зони його відповідальності згідно з п. 7.1.

7.4.5. Усю відповідальність i ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернету несе Абонент. Провайдер не контролює доступний через Інтернет потік інформації, який може включати небажані для Абонента матеріали, зокрема, еротичного характеру або інформацію, яка ображає честь i гідність Абонента, i не несе за неї ніякої відповідальності. Провайдер не дає жодних гарантій щодо будь-яких товарів, інформації та послуг (за винятком власної інформації Провайдера), що поставляються чи надаються за допомогою Інтернету, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали Абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернету чи неможливості їх використання.

7.4.6. Провайдер здійснює заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності отриманої та відправленої інформації Абонента. Доступ до такої інформації мають тільки спеціально підготовлені працівники Провайдера та працівники уповноваженої на це третьої сторони виключно з метою технічного забезпечення надання Послуги або у випадках надходження скарг з боку третіх осіб щодо умисних дій Абонента, спрямованих на завдання шкоди шляхом розповсюдження комп’ютерних вірусів, СПАМу, матеріалів образливого характеру, використання ресурсів Інтернету з метою шахрайства та ін. Такі працівники несуть персональну відповідальність за розголошування отриманої і відправленої інформації Абонента.

7.4.7. Провайдер  здійснює загальноприйняті обмежувальні заходи із захисту від несанкціонованого використання комп’ютерів Абонентів шляхом фільтрації трафіку.

7.4.8. Провайдер не несе відповідальності за порушення у роботі мережевого обладнання Абонента, спричинені мережевими атаками на адреси Абонента. Абонент, що встановив факт мережевої атаки на свою адресу, зобов’язаний якнайскоріше сповістити про це Провайдера. Провайдер має право тимчасово, аж до закінчення або ліквідації атаки, обмежити доступ до мережевих адрес Абонента для забезпечення безпеки всієї мережі і збереження часткової працездатності мережі Абонента. Провайдер виявляє джерела мережевої атаки тільки тією мірою, яка необхідна для її ліквідації та забезпечення безпеки мережі.

7.4.9. Провайдер звільняється від повного або часткового виконання своїх обов’язків у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на момент підписання Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору, а саме: у випадках несанкціонованого втручання Абонента або будь-яких третіх осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, війни, воєнних дій, стихійних лих, аварій, катастроф, саботажу, громадських заворушень, диверсій, рішень органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, зміни кон’юнктури ринків, припинення мовлення каналу, скасування ліцензії на мовлення, скасування ліцензії провайдера програмної послуги уповноваженими на це державними органами; у разі неможливості надання Послуг та додаткових послуг та пакетів за відсутності технічних можливостей та/або з інших поважних причин, зміни напрямів діяльності Провайдера тощо.

VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Ці Правила регулюють взаємовідносини між Абонентом/Клієнтом та Провайдером у процесі підключення до Послуг (поновлення надання Послуги, тимчасове припинення чи припинення надання Послуги), надання та отримання обраних Абонентом Послуг та додаткових послуг та пакетів, сервісних послуг, визначають процедуру зміни, розірвання договірних відносин.

8.2. Абонент, підписавши Протокол замовлених послуг та обладнання/Договір і надавши інформацію про себе:

8.2.1. Засвідчує свою згоду:

1) виконувати зобов’язання та процедури, передбачені цими Правилами та отримувати Послуги та додаткові послуги та пакети на умовах цих Правил;

2) на можливу змінуПровайдером під час дії договірних відносин Тарифів/Прейскуранту, переліку телепрограм, що входять до певного Пакета;

3) отримувати повідомлення, у тому числі електронні та SMS-повідомлення, про замовлені та отримані Телекомунікаційні послуги (вид, тривалість, вартість, стан особового рахунку), проведення профілактичних робіт, аварій та інші.

8.2.2. Надає Провайдеру право внести свої Персональні дані до бази персональних даних Провайдера, використовувати їх та дані про Телекомунікаційні послуги (вид, тривалість, зміст, маршрути передачі, інше) та погоджується з тим, що цю інформацію та іншу інформацію необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано без письмового повідомлення про факт передачі Провайдером третім особам, для:

1) ведення обліку Абонентів, Послуг та додаткових послуг та пакетів, сервісних послуг, наданих Абоненту, розрахунків з Абонентом;

2) надання сервісів технічного доступу, сервісних послуг;

3) здійснення розсилання Абонентам Рахунків, повідомлень, SMS-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів;

4) телефонного опитування Абонентів з метою з’ясування їхньої думки щодо якості надання Послуг, додаткових послуг та пакетів, сервісних послуг;

5) проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень;

6) ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.

8.2.2.1. Метою обробки Персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері телекомунікаційних послуг.

8.2.3. Надає згоду Провайдеру на відступлення ним права вимоги щодо заборгованості за надання Послуги, додаткові послуги та пакети, сервісні послуги, третім особам без письмового повідомлення Абонента.

8.2.4. Вважається повідомленим про обсяг своїх прав згідно із Закону України «Про захист персональних даних» та включення своїх Персональних даних до бази персональних даних.

8.3. Провайдер бере на себе відповідальність перед Абонентом за збереження переданої третім особам інформації, зазначеної у п. 8.2.

8.4. Провайдер має право вносити зміни (доповнення) до цих Правил, Тарифів/Прейскуранту (збільшувати або зменшувати розмір Абонентної плати на пакети телепрограм, інтернет-пакети,   вартість додаткових послуг і пакетів, сервісних послуг), запроваджувати, змінювати, скасовувати, запроваджувати тимчасові, акційні інтернет-пакети/пакети телепрограм/Плани Підписки, які поширюються на певну територію та/або певну категорію Абонентів.

8.5. Про дії Провайдера Абоненти інформуються за 7 днів до моменту їх запровадження шляхом оприлюднення інформації про ці дії на web-сайті: www.zes.zp.ua. Додатково Провайдер може проінформувати Абонента будь-яким зазначеним нижче способом: електронною поштою за контактною електронною адресою, розсиланням відповідного повідомлення, розміщеного на лицьовому або зворотному боці Рахунка, розміщенням інформації в абонентському відділу, в засобах масової інформації. Абонент підтверджує свою згоду із діями Провайдера шляхом оплати Рахунка із повідомленням. Неоплачений Рахунок з повідомленням надає право Провайдеру припинити надання Послуги та розірвати договірні відносини. Під діями Провайдера у цих Правилах розуміються зміни, доповнення, запровадження, скасування та інші дії, зазначені у цих Правилах, а також реалізація Провайдером своїх прав, передбачених п. 2.8.3, п. 8.4 цих Правил та в інших випадках. У разі незгоди Абонента з діями Провайдера Абонент повинен одразу письмово повідомити Провайдера про розірвання договірних відносин, але не пізніше ніж за 3 дні до моменту їх запровадження Провайдером.

8.6. Розгляд звернень Абонентів до Провайдера здійснюється відповідно до чинного законодавства.

8.6.1. Абонент може звернутися до Провайдера електронною поштою. Звернення електронною поштою обробляється протягом 2 (двох) днів за умови наявності у зверненні даних для ідентифікації Абонента: номера Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору, прізвища, ім’я та по батькові, адреси надання Послуги. Провайдер може подовжувати термін обробки звернення залежно від його складності, повідомивши про це Абоненту.

8.6.2. У разі звернення до Провайдера за допомогою телефону Абонент погоджується з тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Абонента

8.7. З питань надання Телекомунікаційних послуг Абонент може звернутися до:

8.7.1. Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації:

 •  адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22;
 •  приймальня: тел./факс: (044) 278-97-93, e-mail: office@nkrz.gov.ua;
 •  канцелярія: e-mail: vdz@nkrz.gov.ua;
 •  прес-служба: e-mail: press@nkrz.gov.ua.

8.7.2. Державної інспекції зв’язку:

 •  адреса: 03179, м. Київ, просп. Перемоги, 15-й км;
 •  тел./факс: (044) 422-85-14, e-mail: diz15@meta.ua

 

8.8. Абонент або Провайдер мають право у будь-який час, якщо інше не зазначено в договорі, на власний розсуд в односторонньому порядку розірвати договірні відносини, укладені у формі єдиного документа або укладені шляхом підписання Абонентом Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору, за умови повідомлення один одного не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати розірвання договірних відносин. Провайдер має право повідомити Абоненту про припинення надання Послуги та/або розірвання договірних відносин будь-яким із способів, зазначених у п. 8.5 цих Правил. У разі порушення Абонентом договірних відносин з Провайдером (у тому числі цих Правил), чинного законодавства в галузі телекомунікацій припинення надання Послуги (додаткових послуг та пакетів) здійснюється без попереднього повідомлення.

8.9. Для розірвання договірних відносин Абонент передає заяву до абонентського відділу, яка має містити інформацію про номер і дату підписання Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору, та надає документ, що посвідчує особу. Заява має бути завірена особистим підписом Абонента – для Абонентів-фізичних осіб, а для суб’єктів господарювання – підписана керівником та завірена круглою печаткою.

8.10. Дія Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору негайно припиняється (втрачає чинність) за умови надання Абонентом недостовірних відомостей або документів, які необхідні згідно п.1.8 та 1.9 цих Правил для укладання Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору.

8.11. Відомості про ліцензії, дозволи, тощо:

8.11.1. Провайдер має ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

 •  від 23.06.2011 р. HP№ 0907-п строком дії до 23.06. 2021 р. на території м. Запоріжжя

8.11.2. Провайдер зареєстрований в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій 28.09.2006 р. згідно з рішенням НКРЗ № 384

 ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ